Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.pracowniamewa.com oraz świadczeniem przez nas usług.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
 • Paulina Ryś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Ryś PARYS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Lubawska 12/59, 81-066 Gdynia, NIP: 5862160916, REGON: 220875159 

  adres korespondencyjny: ul. Lubawska 12/59, 81-066 Gdynia

  e-mail: pracownia.mewa@gmail.com

  tel: +48 508 132 145

  Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

  Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

  dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

  czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży

  Prowadzenie konta

  dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr. telefonu

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

  czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta

  Newsletter

  dane osobowe: adres e-mail

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na stosowaniu marketingu bezpośredniego poprzez informowanie Ciebie bezpośrednio o naszych produktach oraz usługach

  czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Formularz kontaktowy

  dane osobowe: imię, adres e-mail, nr telefonu

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

  czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

  dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, PESEL

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

  czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

  Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

  dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, nr rachunku bankowego

  podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

  czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, IT, wsparcia biznesu, kurierzy operatorzy płatności oraz banki w zakresie realizacji płatności.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

  Korzystamy z systemu dostarczanego przez Shopify Inc. z siedzibą Kanadzie. Kiedy Shopify przesyła Twoje dane osobowe do Kanady, są one chronione na mocy prawa kanadyjskiego, które według Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych. Jeśli następnie Shopify wyśle te dane osobowe poza Kanadę (na przykład, gdy wysyła te informacje do swoich podwykonawców – podmiotów, którym powierza przetwarzanie dancyh), informacje te są chronione zobowiązaniami umownymi, które są porównywalne do tych przewidzianych w standardowych klauzulach umownych.

  1. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

  Na podstawie RODO masz prawo do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

  W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

  W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

  1. Skarga do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

  Informacje ogólne

  Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

  Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

  Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.

  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.


  Cele wykorzystywania plików cookies

  Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.

  Pliki cookies  podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:

  1. obsługi sklepu i jego prawidłowego działania. Korzystamy w tym celu z systemu dostarczanego przez Shopify Inc. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Shopify pod następującym adresem: https://www.shopify.com/legal/privacy,
  2. korzystania z narzędzi Meta Platforms Inc. umożliwiających przekierowanie do produktów w naszym sklepie bezpośrednio z serwisu Facebook. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Meta Platforms Inc. pod następującym adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

  Logi serwera

  Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. 

  Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. 

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


  Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: pracownia.mewa@gmail.com.